Survey Danish

Til deg som ønsker å bidra til en inkluderende opplæring i et inkluderende samfunn,

Det europeiske ASUMIE-prosjektet, finansiert av Erasmus + KA2 – ønsker å dele kunnskap og skape et nettverk rundt begrepet “additional support” i inkluderende opplæring for barn og ungdommer med spesielle opplæringsbehov.

De ulike land i Europa startet prosessen mot inkluderende opplæring i ulike tempo, avhengig av det enkelte lands lovgivning og utdanningshistorie. Mye arbeid har også blitt gjort takket være FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og den forpliktelsen mange lærere og fagpersoner har kjent på for å implementere disse rettighetene. Risikoen for marginalisering og diskriminering av mennesker med funksjonshemninger og sårbarheter er alltid til stede, i grupper, organisasjoner og samfunn. Det er viktig å fortsette å fremme en kultur som er sensitiv for behov hos mennesker med nedsatt funksjonsevne, deres familier og fagpersoner som yter tjenester for dem.

Spørreskjemaet som vi ber deg om å fylle ut er en del av forskningen i ASUMIE-prosjektet, og den

er distribuert i 7 land: Belgia, Bulgaria, Den Tsjekkiske republikk, Italia, Norge, Slovenia og Portugal.

Spørreskjemaet er laget for å lære mer om hvordan disse landene arbeider for å fremme inkluderende opplæring. Vi trenger å vite mer om hvilken type hjelp og støtte som gis elever med spesielle behov;

pedagogiske metoder og strategier som brukes for å fremme livskvaliteten for elevene og familiene deres, både innenfor og utenfor skolen.

Vi spør deg om å delta i denne undersøkelsen fordi vi anser deg som en betydningsfull aktør i og et vitne til initiativer og prosjekter som skal videreføre og styrke et inkluderende samfunn.  Derfor vil vi gjerne, om du ønsker også formidle resultatet av undersøkelsen via kontaktpersonene for ASUMIE i ditt land.

Vi minner om at undersøkelsen er anonym og respekterer G.D.P.R. 679/2016.

Vi ber deg vennligst om å fylle ut spørreskjemaet i alle dets deler.

På slutten av skjemaet kommer det et spørsmål der du fritt kan uttrykke din mening.

Takk for oppmerksomheten.

ASUMIE International Teams

KEEP IN MYND THAT FOR MULTIPLE CHOICE ANSWERS IS NEEDED TO HOLD DOWN THE CTRL KEY WHILE CLICKING THE OPTIONS


*Definisjon for Spesialpedagog*

*Definisjon for Educator*

*Definisjon for Educator*

 GDPR

Definitions

LærerSpesialpedagog