Survey Bulgaria

Уважаеми заинтересовани страни,

Европейският проект ASUMIE, финансиран от Erasmus + KA2  цели да сподели знания и да създаде мрежа около концепцията за допълнителна подкрепа в приобщаващото образование за деца и младежи с увреждания. Европейските страни започнаха процеса към приобщаващо образование с различен темп, в зависимост от законодателството и образователните традиции. Много работа е свършена и благодарение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и ангажимента на много учители и професионалисти да прилагат съдържащите се в нея права. Рисковете от маргинализация и дискриминация на хората с увреждания и нестабилността обаче винаги присъстват в определени групи, организации и в обществото. Важно е да продължим да насърчаваме чувствителността и културата в полза на хората с увреждания, техните семейства и професионалистите, които се грижат за тях.

Проучването, което ви молим да попълните, е част от изследването на проекта ASUMIE и се разпространява в 7 държави: Белгия, България, Чешка република, Италия, Норвегия, Словения и Португалия. То е създадено, за да научи повече за помощта и подкрепата за ученици със специални образователни потребности, образователните методологии и стратегии, използвани за насърчаване на качеството на живот на учениците и на техните семейства, в и извън училище. Обръщаме се към вас, защото ви считаме за заинтересована страна и свидетел на инициативите и дейностите за подкрепа, осъществявани във вашата страна.

Ако желаете, можем да ви споделим резултатите от изследването чрез лицето за контакт на ASUMIE във вашата страна. Припомняме ви, че анкетата е анонимна и зачита G.D.P.R. 679/2016. Моля, попълнете въпросника във всичките му части. Можете да изберете повече от една опция. В края ще има въпрос, в който можете свободно да изразите своето мнение. Благодаря за вниманието.

В началото на въпросника любезно ви молим да предоставите имейл адреса си. Не е задължително да предоставяте имейл адреса си, като единствената цел е да ни помогнете да управляваме точността на информацията и да се свържем с вас само в случай, че срещнем някакъв проблем при получаването на информация от вас.

Международния екип на ASUMIE

ВНИМАНИЕ: за да отговорите на въпросите с множествен избор, трябва да задържите натиснат клавиша CTRL, докато избирате отговорите.


*определение за Ресурсен учител **определение за преподавател*
*определение за преподавател*


 ЛИНК

Определения

ЕдюкаторРесурсен учител